Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

AMARC SRL

Amarc Srl, z siedzibą w Via degli Artigiani, no. 37, w Montevecchia (LC), kod podatkowy i numer VAT 02545640969 (dalej „Kontroler”), jako administrator danych, informuje, że zgodnie z Art. 13 włoskiego dekretu ustawodawczego nr. 196 z 30.6.2003 (dalej „Kodeks prywatności”) oraz Art. 13 Rozporządzenia UE nr 2016/679 (dalej, „GDPR”) Twoje dane będą przetwarzane następującymi metodami i w następujących celach:

1. Cel zastosowania
Kontroler przetwarza dane osobowe, które są danymi identyfikacyjnymi, a nie wrażliwymi (w szczegółach imię, nazwisko, telefon, e-mail, numer telefonu – dalej „dane osobowe” lub również „dane”), które przekazujesz podczas fazy rejestracji danych osobowych na stronie internetowej Kontrolera w celu sprzedaży, wsparcia technicznego i konsultacji.

2. Cele przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • A) bez wyraźnej zgody użytkownika (art. 24 lit. a, b, c Kodeksu Prywatności i art. 6(b)(e) GDPR), dla następujących celów usługowych:
  • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, regulacji, rozporządzenia UE lub zarządzenia Organizacji;
  • zapobieganie lub ujawnianie oszukańczej działalności lub nadużyć szkodliwych dla witryny;
  • wykonywanie praw przysługujących Administratorowi, takich jak prawo do obrony prawnej.
 • B) Tylko za Twoją konkretną i bezpośrednią zgodą (art. 23 i 130 Kodeksu prywatności oraz art. 7 GDPR), w następujących celach marketingowych:
  • wysyłanie pocztą elektroniczną biuletynów, informacji handlowych i/lub materiałów reklamowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora

Informujemy również, że jeżeli jesteś już naszym klientem, możemy wysyłać Ci informacje handlowe dotyczące podobnych usług i produktów Administratora, z których już korzystałeś, chyba że wyrazisz sprzeciw (art. 130 ust. 4 Kodeksu prywatności).

3. Metody przetwarzania
Twoje dane osobowe są przetwarzane w ramach operacji wskazanych w Art. 4 Kodeksu prywatności i Art. 4(2) GDPR, a w szczególności: gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, konsultowanie, przetwarzanie, zmienianie, wybieranie, ekstrakcja, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, blokowanie, ujawnianie, usuwanie lub niszczenie danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane zarówno ręcznie, jak i przy użyciu środków elektronicznych i/lub zautomatyzowanych.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a w każdym razie nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia współpracy w celach serwisowych oraz nie dłużej niż przez 2 lata od zebrania danych w celach marketingowych.

4. Dostęp do danych
Twoje dane mogą być udostępniane dla celów art. 2.A) i 2.B):

 • pracownikom i współpracownikom Administratora, jako podmiotom przetwarzającym dane i/lub wewnętrznym urzędnikom ds. przetwarzania danych i/lub administratorom systemu.

5. Przekazywanie danych
Bez Twojej wyraźnej zgody (zgodnie z art. 24 lit. a), b), d) Kodeksu prywatności i art. 6 lit. b) i c) GDPR), Administrator może przekazać Twoje dane do celów art. 24 lit. a), b) i d) Kodeksu prywatności. 6(b) i (c) GDPR), Kontroler może przekazać Twoje dane w celach określonych w Art. 2.A) organom nadzorczym, organom sądowym i wszystkim innym podmiotom, którym prawo nakazuje przekazywanie danych w celu realizacji tych celów. Twoje dane nie zostaną ujawnione.

6. Przekazywanie danych
Dane osobowe będą zarządzane i przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, należących do Administratora i/lub osób trzecich wyznaczonych i należycie umocowanych jako Podmioty przetwarzające. Obecnie serwery te znajdują się we Włoszech. Dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

7. Charakter dostarczania danych i konsekwencje odmowy odpowiedzi
Podanie danych dla celów Art. 2.A) jest obowiązkowe. W przypadku ich braku nie możemy zagwarantować, że będziesz mógł zarejestrować się na stronie internetowej lub skorzystać z usług określonych w art. 2.A).
Podanie danych dla celów Art. 2.B) jest dobrowolne. Użytkownik może zatem zdecydować, czy chce przekazać określone dane, czy też odmówić zgody na przetwarzanie danych już przekazanych: w takim przypadku nie będzie mógł otrzymywać informacji handlowych i materiałów reklamowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora. Nadal będą Państwo uprawnieni do korzystania z usług określonych w Art. 2.A) we wszystkich przypadkach.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą
Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci prawa określone w art. 7 Kodeksu prywatności i Art. 15 GDPR, a w szczególności prawa do:

i. uzyskać potwierdzenie, czy dane osobowe istnieją, nawet jeśli nie zostały zarejestrowane, oraz czy są ujawnione w zrozumiałej formie;

ii. uzyskać następujące informacje: a) pochodzenie danych osobowych; b) cele i metody przetwarzania; c) zastosowaną logikę, jeśli dane są przetwarzane elektronicznie; d) dane identyfikacyjne administratora danych, podmiotów przetwarzających dane i inspektora ochrony danych wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2 kodeksu prywatności i art. 5 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego. 5 ust. 2 Kodeksu Prywatności i art. 3(1) GDPR; e) strony lub kategorie stron, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się z nimi zapoznać jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, administratorzy lub przetwarzający;

iii. uzyskać: a) rewizję, korektę lub, w razie potrzeby, uzupełnienie danych; b) usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest obowiązkowe w związku z celami, dla których zostały zebrane lub następnie przetworzone; c) zaświadczenie, że operacje wymienione w lit. a) i b) zostały wyjaśnione, nawet tylko co do ich treści, każdemu, komu dane zostały przekazane lub ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku;

iv. sprzeciwić się, w całości lub w części: a) z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu swoich danych osobowych, nawet jeśli jest to związane z celem ich gromadzenia; b) przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów dotyczących sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzania badań rynkowych lub prowadzenia korespondencji handlowej, przy użyciu automatycznych systemów wywołujących bez udziału operatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub tradycyjnych metod marketingowych za pośrednictwem telefonu i/lub zwykłej poczty. Prawo podmiotu danych do sprzeciwu, zgodnie z punktem b) powyżej, w odniesieniu do celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem środków automatycznych, zostaje rozszerzone również na metody tradycyjne, a w każdym przypadku prawo podmiotu danych do sprzeciwu, nawet częściowego, pozostaje we wszystkich przypadkach. Osoba, której dane dotyczą, może zatem zdecydować, że chce otrzymywać tylko komunikaty za pomocą metod tradycyjnych lub tylko komunikaty zautomatyzowane, albo że nie chce otrzymywać żadnego z tych dwóch rodzajów komunikatów.

W stosownych przypadkach użytkownikowi przysługują również prawa określone w art. 16-21 GDPR (prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu), a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

9. Sposoby korzystania z praw
Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z przysługujących mu praw, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres Via Artigiani 37
23874 Montevecchia (LC) – Włochy lub wysłać e-mail na adres amarc@pec.amarc.com

10. Nieletni
Niniejsza strona internetowa oraz usługi Kontrolera nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia, a Kontroler nie gromadzi celowo danych osobowych osób niepełnoletnich. Jeżeli informacje o osobach niepełnoletnich zostaną przypadkowo zarejestrowane, Kontroler niezwłocznie je usunie na żądanie użytkowników.

11. Kontroler, procesor i podprocesor
Kontrolerem jest firma Amarc Srl.
Aktualna lista podmiotów przetwarzających i podprzetwarzających jest przechowywana w siedzibie kontrolera.

12. Zmiany w niniejszej Polityce
Niniejsza Polityka może zostać zmieniona. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie Polityki i zapoznawanie się z jej najnowszą wersją.